Gerontološki centar Jagodina

 
 

035/252-012 - tel

035/243-140 - fax

Ul. Braće Dirak 44

gcjagodina@gmail.com


Istorijat

 

Gerontološki centar Jagodina je Ustanova socijalne zaštite za smeštaj starih lica, čiji je osnivač Republika Srbija.

Ustanova je osnovana odlukom NO sreza Svetozarevo od 12.10.1962. godine, sa osnivačem srezom Svetozarevo i nazivom Dom za zbrinjavanje starih. Zatim, odlukom br. 12-13102/1-62 od 15.12.1962. godine, srez Kragujevac preuzima osnivačka prava nad Ustanovom, a odlukom o pripajanju Doma Centru za socijalni rad u Svetozarevu, br. 01-99/1-65 od 24.05.1965. godine, osnivačka prava nad Ustanovom preuzima SO Svetozarevo.

U kasnijem peridu, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbedjenju socijalne sigurnosti građana i Odlukom o mreži ustanova socijalne zaštite koje osniva Republika Srbija, osnivačka prava preuzima Republika Srbija.

Ustanova je upisana u sudski registar kod Trgovinskog suda u Kragujevcu, od 01.04.1982. godine, pod nazivom RO Dom za stara lica i penzionere "Jagodina" u Svetozarevu, sa potpunom odgovornošću, a preorganizovana je iz RO u Ustanovu rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu od 31.07.1990. godine. Rešenjem Trgovinskog suda u Kragujevcu od 13.12.1994. godine, a s obzirom na proširenje obima delatnost, od institucionalnih ka vaninstitucionalnim oblicima zaštite, Ustanova je izvršila promenu naziva i preregistraciju u Gerontološki centar Jagodina.


Sva prava zadržana - Agencija Autentik